ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ รร.นฝ.ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร (ห้องดาหลา) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ต.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. นำคณะฟังบรรยายสรุปและดูกิจการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ, นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทำการซ้อมการดับเพลิงประจำปี ๕๘ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พิธีประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์ และพิธีส่งมอบการควบคุมทางยุทธการคืน ในการปฏิบัติกิจกรรม การแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ รร.บ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

การปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พิธีมอบการควบคุมทางยุทธการ ในการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Prison break) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับริบบิ้นการฝึกความเป็นผู้นำ “การฝึกเดินทางไกล” นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการประชุม morning brief สัญจร ณ ห้องประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพ ทอ.๒ (สนามกีฬา ทอ.จันทรุเบกษา) เมื่อวันอังคารที่ ๓ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติการฝึกความเป็นผู้นำ “การฝึกเดินทางไกล” ณ อ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)