ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ผู้บังคับบัญชา, คณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

อาจารย์ประจำสัมมนา รร.นฝ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมการอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ผู้อำนวยการ อาจารย์ ข้าราชการการ และเจ้าหน้าที่ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ณ ลานกีฬา รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.ให้กับ น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)