ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ
ภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ปฏิบัติกิจกรรมงานสังคม ภายใต้ชื่อ “COLORFUL PARTY แอ่วเหนือม่วนขนาดเจ้า” โดยมี รอง จก.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมเชียวใหม่แกรนด์วิว จว.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม สร.ดน. จว.เชียงใหม่ โดยมี รอง ผบ.สร.ดน. ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ นมัสการและเยี่ยมชมวัดร่องขุ่น จว.เชียงราย เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ ม.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ นมัสการและเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง จว.ลำปาง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ปฏิบัติกิจกรรม “นภาพิทักษ์” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ม.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.กสิน หฤทัยถาวร รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ศึกษาดูงานการใช้อาวุธ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยงานราชการ(ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนาให้กับ นทน. หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ ๑๒๗ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๘ ( คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ณ รร.พัทยา พาร์ค บีช รีสอร์ท เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ เยี่ยมชม วิหารเซียน เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ เยี่ยมชมสวนนงนุช เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ, นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๓ พรรษา ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยงานราชการ (พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ) โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติในการต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ปฏิบัติกิจกรรมการฝึกความเป็นผู้นำ (การแก้ปัญหา PROJECT-X) เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนาให้กับ นทน. หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)