ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล
Knowledge Management

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ

ภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิณ หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศ นายโชติรักษ์ เพ็งเอี่ยม ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ ปฏิบัติกิจกรรมนภาพิทักษ์ (ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร) เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.กสิณ หฤทัยถาวร รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ ศึกษาดูงานการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๙ ดูงานการบริหารงานของหน่วยงานราชการ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง) เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.กสิณ หฤทัยถาวร รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และไถ่ชีวิตโคเป็นทาน ในการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ ๑๒๙ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ ( คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ ปฏิบัติกิจกรรมงานสังคม ภายใต้ชื่อ “129 WE GO, WE GET TOGETHER” โดยมี น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ เยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ นมัสการและเยี่ยมชมวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จว.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ ( คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ผู้บังคับบัญชา, คณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ ( คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น และผู้ที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ ( คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศ จ.ท.รัฐพล สุยอย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.กสิณ หฤทัยถาวร รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)