ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.วันชัย พึ่งเจียม
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม บฝ.ก.สถานการณ์ของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผช,ผบ.ทอ. ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ความเป็นผู้นำ ของผู้บังคับบัญชา” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ส.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Prison break) เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการฝึกความเป็นผู้นำ (การฝึกเดินทางไกล) เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “พระพุทธศาสนกับการพัฒนาความเป็นผู้นำ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บน.๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสังคม โดยมี พล.อ.ต.ธวัชชัย ฝ่ายทอง รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ดูงานหมื่นลี้ 124 หลอมไมตรี Happy time Party ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ หอแก้วมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)