ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ
ภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยงานราชการ (พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ) โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติในการต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ปฏิบัติกิจกรรมการฝึกความเป็นผู้นำ (การแก้ปัญหา PROJECT-X) เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนาให้กับ นทน. หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

มล.ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาการเมืองการปกครอง” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นฝ.ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ เยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จว.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ปฏิบัติกิจกรรมงานสังคม โดยมี น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ นมัสการและเยี่ยมชมวัดห้วยมงคล จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)