ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก | ประวัติ | ติดต่อเราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ได้พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ ๑ เม.ย.๖๐ ความว่า


" งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้
แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่
งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์
คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป "


ภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศ จ.ต.หญิง วิริยา ธรรมเกษร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ ปฏิบัติกิจกรรมการฝึกความเป็นผู้นำ (การแก้ปัญหา Project-X) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ ข้าราชการ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ ๖๖ พรรษา ณ ลานหน้า กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ.(สายบริหาร) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นฝ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๗๒ ปี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ อาจารย์ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นฝ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๗๒ ปี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ เดินทางศึกษาองค์ประกอบพลังอำนาจแห่งชาติตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ก.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ ดูงานการบริหารงานของหน่วยงานราชการ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง) เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นาวาอากาศเอก วันชัย พึ่งเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ เดินทางไปศึกษาดูงานระยะใกล้และกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พ.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.กสิณ หฤทัยถาวร รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ. (สายงานการศึกษา) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

การปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๕ มี.ค.๖๑ - ๙ มี.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Prison break) เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ปฏิบัติการฝึกความเป็นผู้นำ “การฝึกเดินทางไกล” ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ เดินทางศึกษาองค์ประกอบพลังอำนาจแห่งชาติตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ ม.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ปฏิบัติกิจกรรมนภาพิทักษ์ (ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร) เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ปฏิบัติกิจกรรมการฝึกความเป็นผู้นำ (การแก้ปัญหา Project X) เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ เดินทางไปศึกษาดูงานระยะใกล้และกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พ.ย.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. มอบของที่ระลึกและหนังสือประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสูงขึ้น และผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมปลูกดาวเรือง ให้บานเหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๐ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)