ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล
Knowledge Management

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ

ภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิณ หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

น.อ.กสิณ หฤทัยถาวร รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๘ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการต้านภัยยาเสพติดด้วยครอบครัวที่เข้มแข็ง บรรยายโดยคุณกระแส ปัจฉิมสิริ และคุณวัชรี มีศิลป์ จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี ณ ห้องประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ รอง จก.ยศ.ทอ. (สายงานบริหาร) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พิธีประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์ และพิธีส่งมอบการควบคุมทางยุทธการคืน ในการปฏิบัติกิจกรรม การแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ปฏิบัติกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ปฏิบัติกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ รร.บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

การปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มี.ค. ๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พิธีมอบการควบคุมทางยุทธการ ในการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๗ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มี.ค. ๕๙ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)