ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.วันชัย พึ่งเจียม
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “พระพุทธศาสนกับการพัฒนาความเป็นผู้นำ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บน.๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสังคม โดยมี พล.อ.ต.ธวัชชัย ฝ่ายทอง รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ดูงานหมื่นลี้ 124 หลอมไมตรี Happy time Party ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ หอแก้วมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ทัศนศึกษาภูมิประเทศตลาดอินโดจีน เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ เยี่ยมชมปราสาทหินเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการฝึกความเป็นผู้นำ (การแก้ปัญหา Project-x) เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว จก.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การต่อต้านการก่อการร้ายสากล” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมนภาพิทักษ์ (ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร) เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ทำการสอบหมวดวิชาที่ ๑ (ความเป็นผู้นำและการบริหาร) ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะ นทน. หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๔ ดูงานการบริหารงานของหน่วยงานราชการ ณ โรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วรชาติ ทองศิริ หก.กกศ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ (LEADERSHIP WORKSHOP) ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ปรีชา ประดับมุข ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการแก้ปัญหา” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและจรรยายบรรณของทหารอาชีพ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้เป็นประธาน ในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ต.คเชนท์ โสมะนันทน์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่ผู้บังคับบัญชาควรทราบ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๔ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ฯ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสังคม โดยมี น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ เยี่ยมชม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ เยี่ยมชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ เยี่ยมชม กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ เยี่ยมชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ ได้ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว จก.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๔ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ผู้บังคับบัญชา, คณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. (BIG CLEANING DAY) เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ดำเนินการจัดทำประวัติให้กับ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สรงน้ำพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคลและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงกรานต์, สรงน้ำพระพุทธ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้แก่ น.ส.เพ็ญลดา กันทอง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทำการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ให้กับข้าราชการ พร้อมทั้งร่วมงานสังสรรค์ ณ บ้านพี่อุ้ม เรือนพี่ต๋อง อัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว จก.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการบรรยายสรุป (สถานการณ์ของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นายหมวดเอกธารณา คชเสนี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกรักชาติ” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

มล.ปนัดดา ดิศกุล ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาการเมืองการปกครอง” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปราชการ การฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลอง ณ พื้นที่การฝึก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ก.พ. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปราชการ การฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลอง ณ พื้นที่การฝึก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ก.พ. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ได้ร่วมกันปฏิบัติการฝึกความเป็นผู้นำ (การฝึกเดินทางไกล) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ. ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ “ราตรีแห่งมิตรภาพ” (นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ปฏิบัติกิจกรรมสังคม) เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์และ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์และ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์และ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการบรรยายสรุปจาก บน.๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์และ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุปจาก บ.อุตสาหกรรมการบิน จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ. ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานและมอบรางวัลให้กับ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “นภาพิทักษ์” (ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร) เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาความเป็นผู้นำ” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผช.ผบ.ทอ. ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประสบการณ์ความเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชา” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๓ ได้ปฏิบัติกิจกรรม การพัฒนาความเป็นผู้นำ (LDW : LEADERSHIP WORKSHOP) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ปรีชา ประดับมุข ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการแก้ปัญหา” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ” ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๖ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)