ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ
ภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.นฝ.ยศ.ทอ. ดำเนินการทำประวัติ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการรร.นฝ.ยศ.ทอ. สรงน้ำพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคลและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.กสิน หฤทัยถาวร รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการรร.นฝ.ยศ.ทอ.สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรน.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.เนื่องในพิธีสงกรานต์ รร.นฝ.ยศ.ทอ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการรร.นฝ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมพิธีฟังสาร ผบ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘ณ โรงอาหาร รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ผู้บังคับบัญชา, คณะอาจารย์, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ได้ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ รร.นฝ.ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร (ห้องดาหลา) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ต.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. นำคณะฟังบรรยายสรุปและดูกิจการ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ, นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทำการซ้อมการดับเพลิงประจำปี ๕๘ ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พิธีประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์ และพิธีส่งมอบการควบคุมทางยุทธการคืน ในการปฏิบัติกิจกรรม การแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ รร.บ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

การปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พิธีมอบการควบคุมทางยุทธการ ในการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถาการณ์จำลอง นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ณ คปพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Prison break) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับริบบิ้นการฝึกความเป็นผู้นำ “การฝึกเดินทางไกล” นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการประชุม morning brief สัญจร ณ ห้องประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพ ทอ.๒ (สนามกีฬา ทอ.จันทรุเบกษา) เมื่อวันอังคารที่ ๓ ก.พ.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๕ ปฏิบัติการฝึกความเป็นผู้นำ “การฝึกเดินทางไกล” ณ อ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ม.ค.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)