ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง Welcome to Squadron Officer School's website
หน้าหลัก|ประวัติ | ภารกิจ | การจัดหน่วย | ผู้บังคับบัญชา |ทำเนียบรุ่น | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กองวิเคราะห์และประเมินผล

การเชื่อมโยงหน่วยงาน
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
โรงเรียนนายทหารชันผู้บังคับหมวด
โรงเรียนครูทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศประกาศ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

เรื่อง ให้ นทน.หลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ ลงทะเบียนออนไลน์

๑. ตามที่ กพ.ทอ.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๗ นั้น (คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาตามข้อ ๑ ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนด้วยเลขอารบิกเท่านั้น (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

๒.๒ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเอกสารในข้อ ๒.๑ โดยเคร่งครัด

๒.๓ เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค.๕๘ เวลา ๑๒๐๐ เท่านั้น

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือ นทน.ที่มิได้สังกัด ทอ. สามารถสอบถามได้ที่ กองวิเคราะห์และประเมินผล รร.นฝ.ยศ.ทอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๖๘๕ หรือ wilaipan@rtaf.mi.th

หมายเหตุ : หากมีปัญหาในการ Login ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Firefox มาติดตั้งเพื่อ Login (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

จึงประกาศมาเพื่อทราบและดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

รร.นฝ.ยศ.ทอ.


ภาษิตประจำสถาบัน นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจ สาธนํ ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ

ปรัชญาหลักสูตร สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

วิสัยทัศน์ รร.นฝ.ยศ.ทอ. “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”
น.อ.วันชัย พึ่งเจียม
ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติน.อ.กสิน หฤทัยถาวร
รอง ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ
"นภาพิทักษ์"
เหรียญแห่งความสำเร็จ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ, นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๓ พรรษา ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยงานราชการ (พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ) โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติในการต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๕๘(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

นทน.หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ ปฏิบัติกิจกรรมการฝึกความเป็นผู้นำ (การแก้ปัญหา PROJECT-X) เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนาให้กับ นทน. หลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๒๖ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ” ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

น.อ.วันชัย พึ่งเจียม ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๘ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)