น.อ.พิเศษ  อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ปฐมนิเทศ(ออนไลน์) นายทหารนักเรียน

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Orientation 1

Orientation 2

Orientation 3

Orientation 4