ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

DIR SOS

น.อ.ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์  ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.  ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

 

 พล.อ.ต.อุสาห์  ชัยนาม      ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕
 น.อ.สิงห์  ศิริคุปต์  ๒๕๐๕ - ๒๕๐๗
 น.อ. จรัส  สุรัสวดี  ๒๕๐๗ - ๒๕๐๙
 น.อ.บัณฑิต  โชติชนาภิบาล  ๒๕๐๙ - ๒๕๑๑
 น.อ.อัมพร  คอนดี  ๒๕๑๑ - ๒๕๑๔
 น.อ.สิริชัย  กำเนิดดิษฐ์  ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗
 น.อ.สลักเกียรติ  บุญพิพัฒน์  ๒๕๑๗ - ๒๕๒๑
 น.อ.สมบุญ  ระหงษ์  ๒๕๒๑ - ๒๕๒๓
 น.อ.ผดุง  พันธุ์หลังสวน  ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔
 น.อ.กวี  นิยมสรวญ  ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖
 น.อ.ชวาล  วิสุวรรณ  ๒๕๒๖ - ๒๕๒๖
 น.อ.ชุมพล  ชูพันธ์  ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
 น.อ.จำเนียร  อำพันแสง  ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒
 น.อ.วีระเดช  มานิกบุตร  ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
 น.อ.ไพรัช  พาชัยยุทธ  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔
 น.อ.วรพร  สมิตะโยธิน  ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘
 น.อ.ชุมพล  พงษ์มิตร  ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐
 น.อ.ธนะสาร  โรจนะเสน  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
 น.อ.อนุศักดิ์  ผลาวะสุ  ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓
 น.อ.ชัยยุทธ  ปัญญายงค์  ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
 น.อ.วีระพันธ์  ภูวจินดา  ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕
 น.อ.จักรพงษ์  หอมไกรลาศ  ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
 น.อ.วัธน  มณีนัย  ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘
 น.อ.สุรเชษฐ  ทองสลวย  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
 น.อ.ขวัญกล้า  นกเอี้ยงทอง  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
 น.อ.ประสิทธิ์  ยิ้มเจริญ  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗
 น.อ.วันชัย  พึ่งเจียม  ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
 น.อ.พิเศษ  อรกูล  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔