sos logo

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง คือ สถาบันการศึกษาของทหารอาชีพ

ระดับยุทธวิธีที่ชาญฉลาด (Smart Squadron Officer School)