โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เบอร์โทรติดต่อ :

          - กองการศึกษา                               โทร. 0-2534-2907

          - กองการปกครอง                            โทร. 0-2534-4903

          - กองวิเคราะห์และประเมินผล            โทร. 0-2534-5685

          - แผนกธุรการ                                   โทร.0-2534-2905 

ที่ตั้ง :
          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210