sos logo

 

ภารกิจ

 

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  มีหน้าที่  ให้การศึกษา และฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพอากาศในระดับยุทธวิธี ความเป็นผู้นํา การอํานวยการ  และการบริหารจัดการสําหรับการปฏิบัติงาน

มีผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ