รร.นฝ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เม.ย.๖๔

ณ บริเวณ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

Big Cleaning Day 1

Big Cleaning Day 2

Big Cleaning Day 3

Big Cleaning Day 4

Big Cleaning Day 5

Big Cleaning Day 6

Big Cleaning Day 7