น.อ.ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศ

จ.อ.ฉัตรรัตน์  กำเนิดดิษฐ์ และ จ.อ.หญิง ศิริวรรณ  สมสมัย

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕

maetlepromote 1

S 40706074

S 40706076

S 40706077

S 40706071 

S 48824337

S 48824338

S 48824336

S 48824334