น.อ.ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา

ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕

140 hand over flag 10

140 hand over flag 9

140 hand over flag 2

140 hand over flag 3

140 hand over flag 4

140 hand over flag 5

140 hand over flag 6

140 hand over flag 7

140 hand over flag 8