นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๑ ปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๕  ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

141 get 1

141 get 2

141 get 3

141 get 4

141 get 5

141 get 6

141 get 7

141 get 8