น.อ.ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำสัมมนา

ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พ.ย.๖๕

141 flag handing ceremony 1

141 flag handing ceremony 2

141 flag handing ceremony 3

141 flag handing ceremony 4

141 flag handing ceremony 5

141 flag handing ceremony 6

141 flag handing ceremony 7