น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. กล่าวให้โอวาทและแนวทาง แก่คณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓

ที่จะเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณอก. ด้านส่งกำลังบำรุงอาเซียน ทอ. และ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

ในด้านการพัฒนากำลังพล เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ การส่งกำลังบำรุงในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีการจัดสัมมนา

ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธ.ค.๖๑